google-site-verification=AnysJwzUzl7AGm18H9KwMzVPe4zmKmsvLt9YBZzR9Dc Nachtmerje-eftich - Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard

Episode 14

full
Published on:

6th Jul 2024

Nachtmerje-eftich

By de Fryske slam gie it der ferline wike hurd oan ta, de emoasjes rûnen heech op. Yn in boekje út 1946 wurde de foardrachten fan dy tiid beskriuwn as dreech, der wie neat oan. Mar gelokkich kaam der doe in foardraachboekje, wêryn't allinne efternammen brûkt wurde, is dat net wat âlderwetsk?

Gabrielle tocht terjochte te kommen yn in hoerrepân yn Gluren bij de Buren, mar dat foel ta, wol hie se in nachtmereftich ferbliuw yn Berlyn en moast se ôfsjen yn de bioskoop, mar seach ek it bêste stikje sinema ea Arjan waard just tige ûntspannen yn de bioskoop mar de stuollen wiene wol ferfelend. Wy binne bliid dat John Lennon der net mear is en Arjan lêst in boek dat tige stressfol is.

Show artwork for Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard

About the Podcast

Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard
In leechdrompelige podcast fan Fryske dichters en harren belibbing fan de kultuer yn Fryslân. Wat is der takom wike te dwaan, hokker boeken moatst lêze en hokker films kinst net misse? Plus, hoe dogge dichters dat eins, libben?
Gabrielle en Arjan begunen harren podcast yn it neijier fan 2021 by Omrop Fryslan. Beiden hawwe in leafde foar de Fryske muzykkultuer, poëzij en films en fertelle hjir graach alles oer.
Njonken dat se sljocht binne op dizze ûnderwerpen meitsje se sels ek gedichten, sa wie Arjan stedsdichter fan Ljouwert en is hy no Walddichter fan de gemeente Achtkarspelen en wie Gabrielle festivaldichter op it zingevingsfestival en is se oprjochter en dichter by Pauper Poezie.

Om 't Gabrielle en Arjan wurkje fanut harsels fine se it ek nijsgjirrich om sa de podcast te foljen, fanut eigen underfining prate se oer de kultuer dy 't se dy wike meikrigen hawwe en om de belibbing te fersterkjen komt der in gast koart fertellen oer syn optreden / boek / gedicht of film. Sa meitsje se de ranekultuer, lykas de metalscene, yn Fryslan mear sichtber en tagonkliker.

De podcast is easy-listening, as sitst mei dyn kulturele freonen yn de kroech en falt der in soad te laitsjen, omdat Gabrielle en Arjan ek fertelle oer har eigen libben, har swierrichheden en harren flaters. De podcast hat in skoft op skoft stien mar is fan no of wer om de wike te beharkjen fia Spotify en Apple podcasts

About your host

Profile picture for Gabrielle terpstra

Gabrielle terpstra

contact: gabrielle_1990@hotmail.com